Salgs- og leveringsbetingelser

1. Generelt

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer og ydelser fra Risbjerg Installation & Service A/S, CVR nr.: 33239955 på vores adresser i Rudkøbing og Svendborg. (herefter kaldet ”Entreprenøren”)

Nærværende betingelser kan kun afviges ved skriftlig aftale mellem Bygherren og Risbjerg Installation & Service A/S i ordrebekræftelse eller lignende.

 

2. Tilbud

Entreprenørens skriftlige tilbud, der ikke angiver en acceptfrist, bortfalder, hvis overensstemmende accept ikke er kommet frem til Entreprenøren inden 30 dage fra tilbuddets datering. Mundtlige tilbud skal accepteres straks.

Tilbud omfatter alene de ydelser, der er specificeret heri. Tilbud baseres på de på tilbudsdatoen kendte projektoplysninger og senere fremkomne oplysninger kan medføre prisændringer.

 

3. Aftalegrundlag

Entreprenørens tilbud, ordrebekræftelser og nærværende betingelser udgør det samlede aftalegrundlag.

AB 18 er gældende for aftaleforholdet, dog med de fravigelser som fremgår af Entreprenørens ordrebekræftelse samt nærværende Betingelser.

Kundens eventuelle indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt Entreprenøren, udgør ikke en del af aftalegrundlaget.

Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt det skriftligt.

Såfremt et eller flere vilkår måtte blive kendt ulovlige eller ugyldige, gælder øvrige bestemmelser uændret og parterne er enige om at et evt. ugyldigt eller ulovligt vilkår skal erstattes af lovligt eller gyldigt vilkår, der har samme formål.

 

4. Arbejdets udførelse

Entreprenørens ydelser leveres i henhold til Aftalegrundlaget.

Bygherren skal sikre frie tilkørselsforhold og byggeveje til ejendommen.

Udgifter til evt. vinter og vejrligsforanstaltninger er ikke indregnet i entreprisesummen og beregnes som et særskilt tillæg til Aftalegrundlaget.

 

5. Entreprisesum

Alle priser angives i danske kroner ekskl. moms og andre afgifter. Er der aftalt en fast entreprisesum er den gældende i 12 måneder fra aftalens indgåelse. For den del af Arbejdet, der udføres efter udløbet af

førnævnte fastprisperiode indeksreguleres entreprisesummen i overensstemmelse med nettoprisindekset med udløbet af fastprisperioden som basisindeks. Ved indeksregulering følges i øvrigt principperne i Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære om pris og tid af 10. oktober 1991.

 

6. Betaling

Fakturering og betaling sker i overensstemmelse med AB18. Ved forsinket betaling beregnes morarente på 2 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne.

Betaling ved modregning kan ikke finde sted, hvis modkravet er omtvistet. Såfremt Bygherren ikke betaler ved forfald, er Entreprenøren berettiget til at tilbageholde endnu ikke leverede leverancer/ydelser og/eller opsige aftalen efter forudgående skriftligt varsel på 5 kalenderdage.

Entreprenøren forbeholder sig ejendomsretten til det leverede, indtil købesummen med tillæg af eventuelle renter er fuldt betalt.

 

7.Ændringer

Entreprenøren forbeholder sig retten til at ændre i konstruktioner og udførelsesmetoder, såfremt der ikke er tale om en forringelse af kvaliteten eller af det håndværksmæssige arbejde og ændringen ikke medfører væsentlige visuelle forandringer.

Ved ekstraarbejder forstås arbejder der ikke er nævnt i tegninger og materialebeskrivelser. Entreprenøren er ikke pligtig til at udføre ekstraarbejder uden at der foreligger skriftlig aftale herom med bygherren.

 

8. Tidsplan og forsinkelse.

Med mindre andet er aftalt leveres entreprisen efter Entreprenørens bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der forelå ved tilbuddets fremsættelse og/eller aftalens indgåelse. Med mindre andet skriftligt er aftalt, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 14 arbejdsdage i enhver henseende som rettidig levering, således at Bygherren ikke af denne årsag kan udøve nogle beføjelser overfor Entreprenøren.

Entreprenøren forbeholder sig ret til at ændre på aktivitetsrækkefølgen, dog uden at ændre på afleveringstidspunktet.

Ved evt. forsinkelse i forhold til en aftalt færdiggørelsesfrist kan Entreprenøren ifalde en dagbod på kr. 500,00 pr. arbejdsdag, dog maksimalt for 45 arbejdsdages forsinkelse. Ved arbejdsdage forstås alle mandage til og med fredage der ikke er helligdage. Jule- og nytårsaftens dag, samt alle dage i uge 29, 30 og 31 anses ikke som arbejdsdage.

Entreprenøren tager forbehold for indtrufne forsinkelser der skyldes dårligt vejrforhold, svigtende materialeleverancer, krav fra myndigheder, strejke (også selvom strejken kun berører Entreprenøren), lock out, force majeure og andre begivenheder som Entreprenøren ikke er herre over. I sådanne tilfælde er Entreprenøren berettiget til at udskyde færdiggørelsestidspunktet.

 

9. Afleveringsforretning, mangler og reklamation

Ved entreprisens færdigmelding indkalder Entreprenøren med minimum 10 arbejdsdages varsel samtidigt til afleveringsforretning. Afleveringsforretningen finder sted på det i indkaldelsen angivne tidspunkt medmindre Bygherren straks gør indsigelser imod tidspunktet. I givet fald angives nyt tidspunkt for afleveringsforretningen, dog skal afleveringsforretningen med eller uden Bygherrens medvirken – gennemføres indenfor maksimalt 14 arbejdsdage fra færdigmeldingstidspunktet.

Efter afholdelse af afleveringsforretning kan Bygherren ikke påberåbe sig mangler, som Bygherren var eller burde have været bekendt med ved sædvanlig undersøgelse af ejendommen eller det udførte arbejde.

Entreprenørens ansvar omfatter ikke mangler forårsaget af materiale, som er tilvejebragt af Bygherren eller andre entreprenører som Entreprenøren ikke er ansvarlig for, af konstruktioner som er foreskrevet/ specificeret af Bygherren, af fejlagtigt udført forberedende arbejde fra Bygherrens side eller andre entreprenører som Entreprenøren ikke er ansvarlig for og omstændigheder indtruffet efter overtagelsen, herunder mangler, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse fra Bygherrens side, ændringer i leverancen foretaget af Bygherren uden Entreprenørens skriftlige samtykke, reparationer som Bygherren har udført på fejlagtig måde og normal slitage og forringelse.

Entreprenøren har intet ansvar for mangler ud over ovennævnte. Dette gælder ethvert tab, manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab.

Evt. garantier fra producenter vedrørende materialeleverancer overdrages til Bygherren, hvorefter Bygherren må rette et eventuelt garantikrav direkte mod producenten eller grossisten.

 

10. Sikkerhedsstillelse

Entreprenøren kan til enhver tid kræve, at Bygherren overfor Entreprenøren stiller den i AB18  omtalte sikkerhed. Garantien ophører, når Entreprenøren er blevet fyldestgjort for alle de krav, som denne har i anledning af aftaleforholdet med Bygherren.

Entreprenøren stiller normalt ikke sikkerhed jf. AB 18. Hvis sikkerhedsstillelse iht. AB 92 kræves, betales omkostningerne hertil af Bygherren.

 

11. Ansvarsbegrænsning

For krav, som vedrører Entreprenørens opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, er Bygherren berettiget til erstatning for direkte tab med følgende begrænsninger:

  • Entreprenørens erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab, og er uanset årsag og uanset kravets art begrænset til det største af følgende to beløb: Kr. 100.000 eller det beløb, der er faktureret for den ydelse, der forårsagede skaden/tabet eller er årsag til eller direkte forbundet med erstatningskravet.
  • Entreprenøren er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor Bygherren for tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om Entreprenørener blevet informeret om sådanne kravs mulighed.
  • Erstatningsansvarsbegrænsningen er kun gældende for skader og beløb som ikke er dækket af forsikring.

 

12. Force majeure

Entreprenøren er ikke erstatningsansvarlig over for Bygherren for tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter tilbuddets fremsættelse og ligger uden for Entreprenørens kontrol, herunder: Arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, valutarestriktioner, cyberangreb, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes Entreprenøren samt indtrædelse af force majeure og/eller hardship hos relevante underleverandører.

 

13. Forsikring

Bygherren tegner og betaler sædvanlig All Risk forsikring fra arbejdets påbegyndelse indtil mangler, der påvist ved afleveringen/leveringen, er afhjulpet. Bygherren er forpligtet til at medtage Entreprenørensom sikret på forsikringspolicen. Forsikringen skal omfatte samtlige Entreprenørens arbejder på den bygning eller det anlæg, aftalen vedrører.

Entreprenøren har tegnet sædvanlig erhvervs- og ansvarsforsikring.

 

14. Tvister, lovvalg og værneting

Tvister mellem parterne, der ikke kan afgøres i mindelighed, afgøres ved anvendelse af dansk ret, og ved enten Voldgiftsretten for Bygge og Anlægsvirksomhed eller de almindelige domstole (retten i Svendborg) efter Entreprenørens valg.

 

_________
Rudkøbing, Januar 2024
Risbjerg installation & service A/S